หจก. ฉิ่นเจริญอลูมิเนียม

188, 190
ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
10140

โทร    0-2818-0706
       0-2818-2895
แฟกซ์  0-2818-2894

0-2818-0706
จุดเริ่มต้นของเรา
ฉิ่นเจริญอลูมิเนียมเริ่มต้นจากการก่อตั้งโรงงานผลิตบานเกล็ด
“ตราม้าทอง”
เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตบานเกล็ดเพียงอย่างเดียว

ต่อมาได้มองเห็นลู่ทางของ ธุรกิจอลูมิเนียมว่า เป็นธุรกิจ
ที่น่าสนใจ มีโอกาสเติบโตได้อย่างแน่นอนในอนาคต
ประกอบกับความตั้งใจที่จะขยายกิจการ และอลูมิเนียมก็คือ
สินค้าที่ควบคู่ไปกับบานเกล็ดซึ่งมีโรงงานผลิตเป็นของ
ตนเองอยู่แล้ว จะได้ขายควบคู่กันไปด้วย จึงก่อตั้ง ร้านฉิ่นเจริญอลูมิเนียมขึ้น